Fel att direktupphandla när anbud från ramavtal uteblev

Publicerad

Att en förnyad konkurrensutsättning inte har resulterat i något anbud utgör inte i sig skäl för direktupphandling. Det framgår av ett beslut från Konkurrensverket som rör leasing av förmånsbilar.

När Högskolan i Jönköping (genom Högskoleservice) genomförde en så kallad förnyad konkurrensutsättning av leasing av förmånsbilar kom inget svar från de leverantörer som var knutna till ramavtalet. Stiftelsen Högskolan i Jönköping tecknade då ett antal avtal genom direktupphandling. Stiftelsen hänvisade till en bestämmelse i lagen om offentlig upphandling, LOU, som i vissa fall medger undantag från annonsering.

Av Konkurrensverkets beslut framgår att undantagsbestämmelsen inte kan tillämpas på det sätt som Stiftelsen har gjort. Skillnaden mellan en förnyad konkurrensutsättning och ett annonserat förfarande, som bestämmelsen avser, är betydande. I det första fallet sänds anbudsförfrågan endast till en begränsad krets leverantörer, i det senare tillfrågas hela marknaden.

Eftersom direktupphandlingarna hamnade över beloppsgränsen för direktupphandling anser Konkurrensverket att de var otillåtna. Stiftelsen borde därför ha tillämpat LOU och upphandlat avtalen för leasing av förmånbilar i konkurrens.

Rättsfrågan som ärendet belyser är aktuell och av praktisk relevans. Konkurrensverkets lämnar därför i samband med beslutet förslag på åtgärder som den upphandlande myndigheten kan vidta för att undvika att hamna i liknande situationer.

Relaterad information