Fallgropar vid entreprenadupphandlingar

Pressmeddelande

Bristande kunskap kan leda till att stora upphandlingar av byggentreprenader görs i strid mot gällande regler. Det konstaterar Konkurrensverket i en rapport.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen hos såväl offentliga upphandlare som leverantörer om de regler som gäller för upphandling av byggentreprenader. Den begränsade kartläggning som nu gjorts visar att det finns brister hos kommuner och statliga myndigheter.

Konkurrensverket har granskat ett 30-tal kommunala och statliga byggentreprenader. I inte mindre än fyra av dessa fall har vi konstaterat att det varit fråga om otillåtna direktupphandlingar. I fortsättningen kan sådana otillåtna direktupphandlingar tas till domstol, och böter/ upphandlingsskadeavgift på upp till 10 miljoner kronor kan dömas ut. Även ogiltighet kan drabba avtalen.

- Det är anmärkningsvärt att så stora byggprojekt genomförs utan att reglerna för offentlig upphandling följs. Det är allvarligt eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar som ska användas på bästa sätt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

I rapporten Fallgropar vid entreprenadupphandlingar konstaterar Konkurrensverket att det är mycket viktigt att både beställarsidan och utförarsidan har god kännedom om såväl byggmarknaden som om upphandlingsregelverket.   En fråga som uppmärksammas i rapporten är gränsdragningen mellan hyra av fastighet och byggentreprenad. För att hyra en fastighet krävs inte att myndigheten genomför en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Men om det handlar om en byggentreprenad för ett visst specifikt ändamål är huvudregeln att den ska upphandlas enligt reglerna i LOU och föregås av annonsering.

Ett problem som uppmärksammas i rapporten är att reglerna för annonsering av upphandlingen inte följts. Ett annat problem är att tilläggsarbeten vid byggentreprenader inte beställs på ett korrekt sätt enligt upphandlingsreglerna. Oplanerade tilläggsarbeten kan betraktas som en ny upphandling och måste i så fall upphandlas separat.

De fyra upphandlingar som Konkurrensverket uppmärksammar i rapporten, och som bedömts vara otillåtna direktupphandlingar, är: Halmstads kommuns upphandling av Halmstad arena, Migrationsverkets beställning av arbeten på en förvarsenhet i Åstorp, Sundsvalls kommuns tilläggsarbeten vid bygget av Himlabadet och Färgelanda kommuns ombyggnation av industrifastigheten Björnhuset.

Avsikten är att rapporten ska bidra till att öka kunskapen om upphandlingsreglerna på byggentreprenadområdet och framförallt uppmärksamma på vad som enligt Konkurrensverkets bedömning utgör en otillåten direktupphandling på området. I rapporten pekar Konkurrensverket på vikten av att ha en god framförhållning och ett väl genomfört planeringsarbete inför större upphandlingar av byggentreprenader.

-Större byggentreprenader omfattar ofta hundratals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. De nya regler som gör det möjligt att i fortsättningen ta otillåtna upphandlingar till domstol och kräva böter/ upphandlingsskadeavgift kommer förhoppningsvis att ha en uppstramande effekt inom detta viktiga område, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Helena Henriksson, projektledare, tfn 08-700 15 98
Peter Lindblom, avdelningschef, tfn 08-700 16 27

Relaterad information