EU-kommissionen publicerar två webbenkäter om offentlig upphandling

Publicerad

EU-kommissionen publicerar två webbenkäter; den ena för att samla in fakta och feedback om hur immateriella rättigheter och affärshemligheter respekteras i upphandlingar och den andra i syfte att utvärdera verkningarna av ändringsdirektivet.

Hur respekteras immateriella rättigheter och affärshemligheter i offentlig upphandling?

Webbenkäten om immateriella rättigheter och affärshemligheter i offentlig upphandling riktar sig till upphandlande myndigheter och enheter, leverantörer, branschorganisationer, yrkesutövare som arbetar med IP-frågor, yrkesverksamma i den medicinska sektorn, anställda och fackföreningar, ideella organisationer och allmänheten.

Webbenkäten, som ska samla in fakta, feedback och åsikter samt ge kommissionen underlag för att bedöma om det finns ett behov av särskilda riktlinjer i frågan, är öppen till och med den 7 juli.

Läs mer och ta del av webbenkäten här.

Vilka verkningar har ändringsdirektivet haft?

Ändringsdirektivet (2007/66/EC), som trädde i kraft 2010, reformerade de rättsmedelsdirektiv som kräver att EU:s medlemsstater ska ha regler som gör det möjligt för berörda företag att få en oberoende prövning av beslut som en upphandlande myndighet fattar i ett upphandlingsförfarande. Efter att ändringsdirektivet trädde i kraft finns det bestämmelser om rätt till överprövning såväl före som efter att ett avtal har ingåtts i en upphandling. Det finns även krav på vissa processuella garantier, som bland annat rätt till interimistiska beslut, en obligatorisk avtalsspärr och en förlängd avtalsspärr under den tid som den överprövande instansen utreder överklagandet.

EU-kommissionen riktar sig nu i en webbenkät till upphandlande myndigheter och enheter, överprövande instanser, leverantörer och jurister för att utvärdera hur effektiva de åtgärder som genomförts genom ändringsdirektivet varit. Webbenkäten är öppen fram till 20 juli 2015.

Läs mer och ta del av webbenkäten här.

Senast uppdaterad:

Relaterad information