Ett samlat stöd för hållbar och effektiv offentlig upphandling

Pressmeddelande

Konkurrensverket har nu samlat upphandlingsstödet. Den nya organisationen med dess breda kompetens innebär att stöd, information och vägledning om hållbar och effektiv offentlig upphandling har förbättrats och stärkts. Det framgår av Konkurrensverkets rapport till regeringen.

– Med de nya uppdragen, och med vår nya och stärkta organisation, kommer leverantörer och upphandlare i kommuner, landsting och statliga myndigheter kunna vända sig till oss med förtroende när de söker stöd och vägledning vid upphandlingar. Vi verkar för hållbar och effektiv offentlig upphandling, säger Dan Sjöblom.

Sedan årsskiftet har ett antal nya uppdrag lagts på Konkurrensverket. Först övertogs ansvaret för innovationsupphandlingar från Vinnova den 1 januari. I mars fördes upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet över, och den 1 juli kom Miljöstyrningsrådets verksamhet till Konkurrensverket. Medarbetarnas erfarenheter och kompetenser har tagits tillvara och myndigheten fortsätter att växa. Det pågår ett intensivt arbete med att initiera, utveckla och vidareutveckla verktyg och stöd som kommer upphandlare och leverantörer till godo rapporterar Konkurrensverket.

Med dagens förutsättningar kan upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer till offentlig sektor vända sig till en enda myndighet för att få svar på praktiska och juridiska frågor om upphandling. Konkurrensverket kan ge tydligare besked, särskilt i oklara rättslägen, till nytta för de som är verksamma inom hållbar och effektiv offentlig upphandling.

– Arbetet med att bygga upp ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket har varit framgångsrikt. De inledande erfarenheterna tyder på att det finns stora samhällsvinster med att vidareutveckla såväl tillsyns- och stöduppdraget i samma myndighet, säger Dan Sjöblom.

En prioriteringspolicy för stödinsatser har tagits fram, där det bland annat framgår att de frågor som har stor samhällsbetydelse och samtidigt är svårbedömda bland marknadens aktörer ska prioriteras högt. Exempel på projekt som pågår är ”Möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor”, ”Stöd för att upphandla en Giftfri förskola”, ”Utbildningsinsatser om upphandling inom vård och omsorg om äldre”. En ny webbplats är också under utveckling för att kunna erbjuda ett komplett stöd med användarnas behov i fokus.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80
eller 076-542 15 80 Ylva Mannervik, chef för avdelningen för stöd, tfn 08-700 16 04

Relaterad information