Elnätsregleringen behöver stramas upp för att skydda elnätskunderna från omotiverade avgiftshöjningar

Publicerad

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport visar att de intäktsramar som elnätsföretagen har erhållit under de senaste tillsynsperioderna inneburit en systematisk överkompensation, vilket medfört betydande och omotiverade avgiftshöjningar för svenska elnätskunder.

I ett remissvar över Ei:s rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020–2023 stöder Konkurrensverket förslag till ändrad elnätsregleringen genom att i författning fastställa metoder och närmare regler för parametrar i kalkylränteberäkningen.

Föreslagna metoder som bygger på uppgifter gällande utländska jämförelsebolag är dock ytterst tveksamma, eftersom jämförbara bolag som verkar under likvärdiga villkor som de svenska elnätsföretagen i princip saknas.

Konkurrensverket avstyrker förslaget om förlängda avskrivningstider, om det inte genomförs samtidigt med en övergång till ett förmögenhetsbevarande, det vill säga ett mer historiebeaktande perspektiv i elnätsregleringen. Annars kommer elnätsföretagen att överkompenseras och elkunder åter att drabbas av omotiverade höjningar.

Konkurrensverket föreslår av samma anledning att den föreslagna så kallade revideringskomponenten begränsas i omfattning, förslagsvis till motsvarande hälften av Ei:s förslag på 25 procent.

Konkurrensverket tillstyrker förslagen om en slopad schablonålder (den så kallade 38-årsregeln), förseningsavgift om elnätsföretag inte lämnar in ett förslag till intäktsram i tid och en sanktionsavgift om elnätsföretag under en tillsynsperiod tar ut mer intäkter än intäktsramen medger.

Senast uppdaterad:

Relaterad information