Ekonomiska styrmedel främjar miljömål och konkurrens

Publicerad

Konkurrensverket anser att ekonomiska styrmedel är att föredra från konkurrenssynpunkt för att uppnå miljömål jämfört med att ställa krav på viss teknisk utrustning.

Det framgår av det yttrande som Konkurrensverket lämnat beträffande ett rådsdirektiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Konkurrensverket anser att rådets direktiv kan få vissa negativa effekter från upphandlings- och konkurrenssynpunkt.

Förslaget att inkludera livscykelkostnaderna för energiförbrukning, koldioxidutsläpp och utsläpp av förorenande ämnen vid upphandling av fordon och kollektivtrafik tillför ytterligare komplicerande moment i upphandlingsarbetet. Det gäller såväl vid utvärderingen av givna anbud som vid den senare utvärderingen av effekterna av de val som gjordes. Den slutliga bedömningen måste också enbart baseras på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Lägsta pris kan inte användas i det här fallet. För små upphandlande enheter kan detta medföra risk för att både den upphandlande enheten och anbudslämnarna inte till fullo lever upp till de ställda kraven.

Relaterad information