Ekonomiska styrmedel begränsar utsläpp av växthusgaser

Publicerad

Det mest fördelaktiga sättet att nå de uppsatta miljömålen är införande av generella ekonomiska styrmedel till exempel handel med utsläppsrätter.

Klimatpolitiken bör utformas efter principen att de som svarar för utsläpp ska betala för sina föroreningar (Polluter Pays Principle). Det innebär bland annat att sjöfarten bör bära sina kostnader för koldioxidutsläpp och utgångspunkten för den samlade transportsektorn bör vara internationella överenskommelser med styrmedel som ger rederierna incitament att uppgradera motorteknik och användning av mindre miljöbelastande drivmedel. Från konkurrenssynpunkt är det viktigt att systemen som begränsar utsläppen av växthusgaser omfattar största möjliga geografiska område och att de ges en branschneutral konstruktion.

Konkurrensverket stöder klimatberedningens slutsats i slutbetänkadet "Svensk klimatpolitik" att Sverige bör gå i bräschen för att EU upprätthåller en ledande roll i de internationella klimatförhandlingarna. Däremot avvisar Konkurrensverket införandet av nationella särlösningar som riskerar att leda till onödiga marknadsstörningar och snedvriden konkurrens som påverkar de svenska företagens konkurrenskraft negativt.  

I ett yttrande till Miljödepartementet över Miljömålsrådets fördjupade utvärdering av Sveriges miljömål 2008, framhåller Konkurrensverket vikten av att välja styrmedel som är anpassande till marknaderna. Vid val av åtgärder för att förbättra miljön är det angeläget att analysera effekterna med avseende på riskerna för att företag utestängs eller diskrimineras. En annan central del av analysen kan gälla om reglerna hindrar etablering och tillväxt. Om analysen visar negativa effekter på konkurrensen indikerar detta enligt Konkurrensverket att åtgärderna inte är effektiva eller ändamålsenliga för att nå aktuella miljömål.

Relaterad information