Effektivisera myndigheternas tillsynsverksamhet

Publicerad

I ett yttrande till Finansdepartementet över betänkandet Avgifter (SOU 2007:96) föreslår Konkurrensverket en rad åtgärder för att effektivisera de statliga myndigheternas tillsyn över företagen och få ökad garanti för att tillsynsavgifterna motsvarar en effektivt bedriven verksamhet.

Det är angeläget att avgifterna inte blir betungande för företagen, inte minst när det gäller de små, då det kan motverka etablering och tillväxt. Konkurrensverket föreslår att statsmakterna undviker att avgiftsfinansiera tillsynsverksamhet som utgör myndighetsutövning och i övrigt fastställer långsiktiga grunder för avgiftssättningen.

Ett annat förslag gäller framtagandet av särskilda regler för myndigheternas särredovisning av konkurrensutsatt verksamhet för att kunna upptäcka och hindra att denna verksamhet subventioneras.

Konkurrensverket föreslår också att reglerna skärps för de myndigheter som säljer grunddata eller så kallad nödvändig information till företag som agerar på samma marknad som myndigheten och där informationen behövs för att kunna utföra verksamheten. En utgångspunkt för regelöversynen, som har koppling till EU:s PSI-direktiv, bör vara att myndigheter inte ska vidareförädla sådan information och konkurrera med privata aktörer.

Relaterad information