Effektiv tillsyn med nya kraftfulla verktyg

Publicerad

Konkurrensverket har aktivt arbetat för att bidra till den svenska och internationella utvecklingen inom konkurrens- och upphandlingsområdet under det gångna året. Det framgår av Konkurrensverkets årsredovisning för 2017. Redovisningen belyser lagtillämpning och de förslag och åtgärder som genomförts i strävan att få fler att göra rätt och bidra till nytta för konsumenter, skattebetalare och marknadens aktörer.

Ny teknik och nya förutsättningar har satt sin prägel på verksamheten och stort fokus har legat på de nya villkor som digitaliseringen skapar för företag och regelverk. Inför den utökade beslutanderätten i koncentrationsärenden från 1 januari 2018 har Konkurrensverket under året förberett nya verktyg att använda i det konkurrensfrämjande arbetet.

Årsredovisningen för 2017 visar beslut och domar i domstolarna, ärenden inom ramen för tillämpningen av konkurrenslagen, samt uppföljning av ett urval avslutade ärenden.

På upphandlingssidan strävar Konkurrensverket efter att tillsynen ska göra skillnad i ett bredare perspektiv. Årsredovisningen belyser de ärenden där upphandlingsskadeavgift aktualiserats samt de områden som varit föremål för tillsyn och åtgärder. Otillåtna direktupphandlingar har varit fokus för tillsynsverksamheten och fortsatt vikt har lagts vid talan om upphandlingsskadeavgift, där det preventiva arbetet fått extra tyngd.

En fördjupad redogörelse för ärendestatistik och de utredningar Konkurrensverket har bedrivit under året presenteras i de kommande tillsynsrapporterna senare under våren.

Konkurrensverkets årsredovisning rymmer även ett avsnitt om samverkan och förbättringsåtgärder, en kortfattad beskrivning av årets forskningsprojekt, internationella arbete, kommunikationsinsatser samt en sammanfattning av ett urval betydande utredningsrapporter och remissyttranden.

Under det kommande året väntar nya utmaningar och förutsättningar. En aktiv och tydlig tillsynsverksamhet ska bidra till effektiva och korrekta upphandlingar. Konkurrenstillsynen kommer att handla om att öka effektiviteten i utredningar och träffsäkerheten avseende prioriteringar.

Tillsammans med årsredovisningen för 2017 har Konkurrensverket även lämnat in en redovisning av miljöledningsarbetet för 2017 till regeringen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information