Dubbelroll på avfallsområdet kan ge konkurrensproblem

Publicerad

Kommunernas två roller på avfallsområdet kan vara motstridiga och skapa konkurrensproblem då de vid sidan av sina tillsynsuppgifter, i många fall har en producentroll i konkurrens med privata företag. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till Miljödepartementet.

Konkurrensverket, som tillstyrker i yttrandet betänkandets förslag om en ökad liberalisering av marknaden för hushållsavfall, föreslår därför att kommunens befogenheter gentemot privata konkurrenter görs tydligare och att kommunens beslut under vissa förutsättningar kan prövas i domstol.

Konkurrensverket pekar även på behovet av en effektiv tillsyn av aktörerna på avfallsområdet för att säkerställa att reglerna följs. De företag som bryter mot reglerna, och därmed bland annat kan minska sina kostnader, får konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. Det snedvrider konkurrensen till nackdel för samhället och konsumenterna.

Relaterad information