Domstolspraxis leder till ändrade prioriteringar

Pressmeddelande

Det har varit svårt att få gehör i domstolar när Konkurrensverket drivit ärenden mot offentliga aktörer som konkurrerar med privata företag. I en ny rapport görs en genomgång av de snart sju år som lagen har varit kraft.

Offentliga aktörer ska inte bedriva säljverksamhet på ett sådant sätt att konkurrensen på marknaden förstörs. För snart sju år sedan kom ett tillägg i konkurrenslagen som skulle komma tillrätta med sådana problem.

De ärenden som Konkurrensverket hittills drivit till domstol har i flera fall lett till att Konkurrensverkets talan har underkänts. Beviskraven från Marknadsdomstolen, som varit högsta instans, har varit höga.

– Konkurrensverket kommer även fortsatt att prioritera denna ärendetyp och bidra till att få fram en tydlig rättspraxis om den konfliktyta som lätt uppstår när det offentliga konkurrerar med marknadsaktörer. Samtidigt måste vi förhålla oss till de beviskrav som utvecklats i domstolarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Rapporten ”Utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet” analyserar samtliga domstolsärenden sedan lagens tillkomst.

Rapporten innehåller även de slutsatser Konkurrensverket dragit av hur hittillsvarande domstolspraxis kommer att påverka myndighetens framtida prioritering av ärenden. Bland annat framgår där att prioritering normalt sett förutsätter att det finns en eller flera privata aktörer som kan visa på konkreta, mätbara och dokumenterade skador på konkurrensen.

Under vintern kommer dessa frågor att diskuteras på ett antal regionala träffar i bland annat Sundsvall, Kalmar och Göteborg. Där kommer, utöver Konkurrensverket, också Svenskt Näringsliv, Sveriges kommuner och landsting och Almega att delta. Företrädare för kommuner, landsting, staten och privata näringslivet kommer att bjudas in.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31

Senast uppdaterad:

Relaterad information