Dom överklagas för att få bättre vägledning

Publicerad

Det behövs vägledning i frågan om instruktioner från en myndighets uppdragsgivare verkligen kan skapa en situation där det är absolut nödvändigt att direktupphandla på grund av synnerlig brådska. Konkurrensverket överklagar därför en friande dom från kammarrätten till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan har uppkommit i ett mål om upphandlingsskadeavgift mot Statens servicecenter.

Statens servicecenter bildades den 1 juni 2012 och har som uppgift att bland annat administrera löneutbetalningar till statsanställda. För att klara av denna uppgift på utsatt tid köpte myndigheten, vid två olika tillfällen kort efter bildandet, in konsulttjänster till ett värde om totalt cirka 20 miljoner kronor utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverket ansökte om upphandlingsskadeavgift mot Statens servicecenter och menade att de båda avtalen hade slutits genom otillåtna direktupphandlingar. Både Förvaltningsrätten i Falun och Kammarrätten i Sundsvall har avslagit Konkurrensverkets talan avseende det första av de två avtalen. Domstolarna har kommit fram till att Statens servicecenter visserligen själv hade ingått avtalet utan föregående annonsering, men att detta fick ske med stöd av undantaget för synnerlig brådska i LOU.

– Vi anser att det behövs vägledning i om frågan om Statens servicecenters ambition att komma igång med sin verksamhet på den av regeringen utsatta tiden, kan utgöra en sådan nödsituation som krävs för att myndigheter ska få direktupphandla varor och tjänster med hänvisning till synnerlig brådska enligt LOU framhåller Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson.

När det gäller det andra av de två avtalen mellan Statens servicecenter och konsultföretaget har domstolarna kommit fram till att detta slutits efter en otillåten direktupphandling. Kammarrätten har fastställt upphandlingsskadeavgiften till 100 000 kronor. Den domen har inte överklagats, utan har vunnit laga kraft.

Senast uppdaterad:

Relaterad information