Dom om skyltavgift för taxi på Arlanda

Pressmeddelande

I en dom från Stockholms tingsrätt slås det fast att den skyltavgift för taxiföretag som Swedavia tog ut innebar problem för såväl konsumenter som för konkurrensen. Ändå väljer rätten att inte döma ut böter/konkurrensskadeavgift, vilket Konkurrensverket krävt.

Konkurrensverket stämde Swedavia 2013 och krävde att företaget skulle betala 340 000 kronor i böter/konkurrensskadeavgift för att de missbrukat sin dominerande ställning på marknaden. Tingsrätten ger nu Konkurrensverket rätt på flertalet punkter, men hamnar ändå i slutsatsen att det inte ska dömas ut böter/konkurrensskadeavgift.

Bland annat framhåller tingsrätten att skyltavgiften innebar en extra kostnad för taxikunderna på 25 kronor, och att den ledde till besvär för de kunder som i stället valde att gå till förbeställningsdisken. Avgiften orsakade också merarbete för taxiföretagen. Tingsrätten menar ändå att de effektivitetsvinster i form av bland annat minskade ståtider som skyltavgiften ledde till har neutraliserat de skadliga verkningarna på konkurrensen.

– Trots att tingsrätten ger oss rätt i sak på flera punkter, och anser att det var konkurrensbegränsande att ta ut avgift för skyltar, så dömer domstolen inte till böter/konkurrensskadeavgift, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

En principiellt viktig fråga för Konkurrensverket har gällt om ett företag kan bötfällas (påföras konkurrensskadeavgift) för ett agerande som en domstol redan har förbjudit företaget att fortsätta med. Både tingsrätten och Marknadsdomstolen har, såsom Konkurrensverket hävdat, tidigare i processen slagit fast att det är möjligt. Tingsrätten har nu återigen konstaterat att ett företag som av domstol ålagts vid vite att upphöra med ett konkurrensbegränsande agerande även kan få betala böter för överträdelsen.

Konkurrensverket ska nu analysera domen innan beslut tas om överklagande.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Eva Persson, processråd, tfn 08-700 15 87

Senast uppdaterad:

Relaterad information