Direktupphandlingsgräns saknas i förslaget till lag om upphandling av koncessioner

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat ett yttrande till Socialdepartementet angående inrättandet av en lag om upphandling av koncessioner. I yttrandet förordar Konkurrensverket bland annat att det införs en direktupphandlingsgräns i lagen samt att Konkurrensverkets anslag anpassas efter den kostnadsökning ett nytt tillsynsuppdrag skulle innebära.

Konkurrensverket har lämnat synpunkter på Genomförandeutredningens slutbetänkande En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69). I sitt yttrande konstaterar Konkurrensverket att förslaget i sin helhet är bra men att det finns detaljer i förslaget som bör ändras eller ses över innan lagförslaget genomförs.

Utredningen föreslår bland annat att även koncessioner under tröskelvärdet ska regleras i den nya lagen. Konkurrensverket stöttar förslaget men anser att det bör införas en motsvarande lägsta gräns för när koncessioner måste annonseras som finns i LOU och LUF. Detta för att ge upphandlande myndigheter möjligheten att göra direktupphandlingar i de fall där den administrativa bördan är orimligt stor i förhållande till koncessionens värde samtidigt som det gränsöverskridande intresset är mycket lågt.

I utredningen överskattas Konkurrensverkets nuvarande verksamhet på koncessionsområdet och det är därför viktigt att finansieringen av tillkommande uppdrag för tillsyn och upphandlingsstöd ses över innan den nya lagen införs. Konkurrensverkets anser att anslagen bör anpassas efter de ökade kostnader som den nya lagen innebär i och med ett ökat behov av upphandlingsstödjande åtgärder samt att fler och mer omfattande utredningar inom tillsynsområdet kommer att behövas.

Senast uppdaterad:

Relaterad information