Det ska vara lätt att göra rätt

Pressmeddelande

Flera av de förslag till förenkling av upphandlingsreglerna som lämnas i betänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt” är bra och bör genomföras. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

– Det ska vara lätt att göra rätt, och det gäller både för de företag som levererar till det offentliga, och för dem som arbetar med upphandling. Att få enklare regler som innebär effektivare offentlig upphandling är angeläget, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Flera av de förslag som presenterades av Förenklingsutredningen får bifall från Konkurrensverket. Det handlar till exempel om att de så kallade beräkningsreglerna blir lika oavsett om upphandlingens värde är över eller under tröskelvärdet. Att reglerna för direktupphandling samlas på ett ställe i lagen får också bifall, liksom att direktupphandlingsgränsen får ett fast värde och att mängden hänvisningar till andra delar av upphandlingslagarna minskar.

– Utredningens målsättning, att det inom lagen ska finnas så få regelsystem och nivåer som möjligt, är bra. Det blir tydligare för de som arbetar med offentliga upphandlingar vilka regler som ska användas och lättare att kontrollera att reglerna följs, säger Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har dock invändningar mot flera av utredningens förslag. Det handlar till exempel om förslagen att direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster ska höjas till 7,1 miljoner kronor, att införa en egen nationell princip för direktupphandlingar, om så kallade täckningsköp vid överprövning, och att ta bort de obligatoriska grunderna för när företag som begått brott ska uteslutas från upphandlingar.

Förenklingsutredningen föreslog att både ansökningsavgift och processkostnadsansvar ska införas vid överprövningar av upphandlingar. Konkurrensverket avstyrker att de båda åtgärderna genomförs samtidigt eftersom konsekvenserna är svåra att överblicka. I valet mellan de två åtgärderna anser Konkurrensverket att ansökningsavgifter i första hand bör användas.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Morild, råd, tfn 08-700 16 20
Åsa Lövström, funktionsansvarig för kommunikationsfrågor, tfn 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Senast uppdaterad:

Relaterad information