Bra utredning visar på problemen med skatt på avfallsförbränning

Publicerad

Konkurrensverket delar utredningens bedömning och avstyrker förslaget om skatt på avfallsförbränning. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över betänkandet ”Brännheta skatter! Bör avfallshantering och utsläpp av koldioxider från energiproduktion beskattas?”

Konkurrensverket lyfter fram konkurrensaspekten och anser att den föreslagna skatten på avfallsförbränning är konkurrenssnedvridande. Tack vare ett stort fjärrvärmenät har Sverige unika förutsättningar att utvinna energi ur importerat avfall. Med nuvarande mottagningsavgifter så är export till Sverige ett ekonomiskt konkurrenskraftigt behandlingsalternativ för avfallsaktörer, framhåller Konkurrensverket.

Frågan om en avgift jämfört med en skatt på kväveoxider rymmer svåra avvägningar mellan styreffekt, kostnadseffektivitet och fördelningspolitiska konsekvenser. Utredningen väljer att ändå lägga fram ett beslutsunderlag, som kan ligga till grund för eventuella framtida reformer av kväveoxidavgiften. 

Konkurrensverket har inget att erinra mot att kväveoxidavgiften görs om till en skatt och tar heller inte ställning till den föreslagna skattenivån, men förordar alternativet med lägre skattesats för internationellt konkurrensutsatt industri.

Senast uppdaterad:

Relaterad information