Bra med utökad valfrihet för brukarna

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på en utökad valfrihet och stödjer därför ambitionen om utökad och obligatorisk valfrihet. Konkurrensverket avstyrker dock utredningens förslag eftersom utredningen om hur lagen om valfrihetssystem (LOV) fungerar ur konkurrenssynpunkt är bristfällig.

I yttrandet till Socialdepartementet över betänkandet "Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten" framhåller Konkurrensverket att identifierade konkurrensproblem och förbättringsområden inom valfrihetssystemen inte har behandlats i tillräcklig utsträckning inom ramen för utredningen. Konkurrensverket har i flera rapporter uppmärksammat ett antal konkurrensproblem inom valfrihetssystemen och samtidigt lyft flera förbättringsområden, bland annat åtgärder mot bristande konkurrensneutralitet i valfrihetssystemen.

Konkurrensverket betonar även vikten av en effektivare uppföljning, kontroll och tillsyn avseende samtliga utförare i valfrihetssystem.

Relaterad information