Beslutet om upphandling av tunnelbana ligger fast

Publicerad

Regeringsrätten har avslagit Veolias yrkande om inhämtande av förhandsavgörande från EG-domstolen.

Regeringsrätten skriver i sitt beslut att den gemenskapsrättsliga problematiken inte innefattar någon tolkningsfråga som medför skyldighet för Regeringsrätten att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Både länsrätten och kammarrätten har tidigare avslagit Veolias ansökan om överprövning. Kammarrätten begärde yttrande från Konkurrensverket. Regeringsrättens beslut att inte ta upp målet till prövning innebär att kammarrättens dom står fast.

Relaterad information