Beräkning av konkurrensskadeavgift

Publicerad

Konkurrensverket inbjuder till synpunkter på promemorian om hur verket avser att tolka och tillämpa konkurrenslagens regler om konkurrensskadeavgift.

Med anledning av de lagändringar som trädde i kraft den 1 november 2008 har Konkurrensverket tagit fram en promemoria som redogör för hur Konkurrensverket avser att tolka och tillämpa konkurrenslagens regler om konkurrensskadeavgift. Promemorian tar hänsyn till gällande rätt som den har formulerats i konkurrenslagen, proposition 2007/08:135 och svensk praxis. Promemorian tar också hänsyn till EG-rättslig praxis.

Det är många omständigheter som ska beaktas vid avgiftsbestämningen och det är därför inte möjligt att använda sig av en enkel beräkning, vilket också poängterats i praxis. Konkurrensverkets ambition har dock varit att på ett så transparent sätt som möjligt redogöra för hur verket avser att tillämpa bestämmelserna i konkurrenslagen rörande konkurrensskadeavgift. Promemorian föregriper inte de tolkningar som domstolar kan komma att göra när det gäller bestämmelserna om konkurrensskadeavgift i konkurrenslagen.

Konkurrensverket inbjuder härmed till synpunkter på promemorian. Eventuella synpunkter på om det finns skäl att utarbeta ett allmänt råd eller inte välkomnas också. Synpunkter kan lämnas via e-post till konkurrensskadeavgift@kkv.se senast den 30 september 2009.

Har ni frågor om promemorian är ni välkomna att kontakta
Charlotte Landström (projektledare) telefon 08 700 15 36 eller
Hanna Lekås, telefon 08 700 16 84.

 

Relaterad information