Beräkning av konkurrensskadeavgift

Publicerad

Konkurrensverket har tagit fram en metod för hur vi kommer att tolka och tillämpa konkurrenslagens regler om konkurrensskadeavgift.

Det är många omständigheter som ska beaktas när storleken på konkurrensskadeavgiften bestäms och det är därför inte möjligt att använda sig av enbart en mekanisk formel. Mot denna bakgrund är det Konkurrensverkets ambition att på ett transparent sätt redogöra för hur vi kommer att tillämpa bestämmelserna i konkurrenslagen rörande konkurrensskadeavgift. Metoden för att beräkna konkurrensskadeavgift kommer från och med 25 november 2009 att tillämpas vid Konkurrensverkets utformande av stämningsansökningar samt vid utfärdandet av avgiftsförelägganden.

Dokumentet föregriper självklart inte de tolkningar som domstolar kan komma att göra när det gäller bestämmelserna om konkurrensskadeavgift i konkurrenslagen.

Relaterad information