Behåll förvaltning av statens ägande i Regeringskansliet

Publicerad

Konkurrensverket förordar att förvaltningen av bolag med uppdrag att skapa samhällsnytta som huvudsakligt ägaruppdrag även fortsättningsvis ska förvaltas inom Regeringskansliet.

I ett yttrande över betänkandet "Ekonomisk värde och samhällsnytta – förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)" avstyrker Konkurrensverket utredningens förslag om att den operativa förvaltningen av statens ägande för vissa bolag överförs till ett förvaltningsbolag.

Konkurrensverket anser att utredningens konsekvensbeskrivning brister vad gäller analys av bland annat statsstödsreglerna och lagen om offentlig upphandling.

Relaterad information