Begränsa inte öppenhetsprincipen

Publicerad

Konkurrensverket är positivt inställt till åtgärder som syftar till förenklingar av regelverk som ger ökad klarhet och förutsägbarhet. Åtgärder som kan underlätta nyetablering och verksamhet i ekonomiska föreningar måste i förlängningen anses gynna konkurrensen.

Konkurrensverket vill dock peka på att de föreslagna begränsningarna i den så kallade öppenhetsprincipen, det vill säga skyldigheten att anta nya medlemmar, kan ifrågasättas ur ett konkurrensrättsligt perspektiv. Möjliga effekter av de föreslagna förändringarna bör därför analyseras ytterligare.

Relaterad information