Begagnade fordon ska upphandlas

Publicerad

Vindelns kommun har vid två tillfällen brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att inte upphandla begagnade fordon i enlighet med förfarandereglerna i lagen om offentlig upphandling.

Direktupphandling under tröskelvärdena får ske endast i undantagsfall om värdet är lågt eller om det föreligger synnerliga skäl. Detta undantagsförfarande ska tillämpas restriktivt och den upphandlande myndigheten måste kunna visa att sådana omständigheter som berättigar till undantag verkligen föreligger. Enligt Konkurrensverkets bedömning har Vindelns kommun inte visat att det funnits förutsättningar att direktupphandla fordonen.

Relaterad information