Bättre prioritering mot oschyst konkurrens

Pressmeddelande

För sex år sedan infördes ett förbud i konkurrenslagen för kommuner och andra myndigheter att konkurrera med privata företag på ett otillbörligt sätt. Konkurrensverket har analyserat de rättsfall som finns på området för att bättre kunna informera om vilka typer av ärenden som kommer att kunna prioriteras framöver. Som en konsekvens av analysen återkallas nu ett överklagat ärende som rör Växjö kommuns krav på fjärrvärmeanslutning från Marknadsdomstolen.

Konkurrensverkets analys presenteras i ett utkast till rapport som finns tillgänglig på Konkurrensverkets webbplats och som alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter på. Synpunkter på utkastet kan lämnas till och med den 5 september. Den slutliga rapporten kommer att presenteras vid ett seminarium som Konkurrensverket arrangerar den 5 oktober kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Bakgrunden till rapporten är de bedömningar domstolarna på senare tid har gjort i flera fall. Konkurrensverket har vid prioriteringen av dessa ärenden ansett sig ha stöd i lagstiftarens ambitioner som de uttryckts i lag och förarbeten, men det har visat sig vara svårt att nå upp till de krav som ställs av domstolarna.

– Lagskärpningen för sex år sedan var viktig. Det slogs fast att det allmänna inte ska konkurrera med privata företag med oschysta medel, till exempel genom att använda skattemedel i verksamheten. Resultaten från domstolsprocesserna innebär dock att vi i fortsättningen kommer att behöva vara mer selektiva när vi väljer vilka ärenden vi kan driva. Det huvudsakliga syftet med rapporten är att öka förutsägbarheten kring vilka förväntningar intressenter bör ha när de anmäler sina frågor till oss, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

En direkt effekt av de slutsatser som dras i rapporten är att ett överklagande av en dom som rör Växjö kommuns krav på tvångsanslutning till kommunens fjärrvärmenät återkallas från Marknadsdomstolen. Konkurrensverket ser det inte som möjligt att driva ärendet med framgång i högre instans. Orsaken är de domar som kommit sedan Växjö-ärendet inleddes, särskilt de som rör Strömstads badanstalt och Borås servicecentral.

– Konkurrensverket måste förhålla sig till Marknadsdomstolens praxis. När vi nu bedömer att vi inte heller i Växjö-målet kommer att kunna visa så omfattande effekter som domstolen krävt i tidigare mål är det inte försvarbart att fortsätta driva ärendet.

– I sak har vi inte ändrat uppfattning. Vi anser fortfarande att marknaden, konkurrensen och småföretagande gynnas genom att konsumenterna själva får välja det uppvärmningssystem som de tycker passar bäst, framhåller Dan Sjöblom.

För mer information, kontakta:
Ola Billger, kommunikationschef, tfn 076-542 15 51
Magnus Jonson, bitr. avdelningschef, tfn 08-700 16 68
Johan Jonzon, sakkunnig, tfn 08-700 16 85

Relaterad information