Avveckling av sjöfartsstödet bör övervägas

Publicerad

Det skriver Konkurrensverket i sitt yttrande över betänkandet Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar.

Syftet med betänkandet (SOU 2010:73) är främst att se över förutsättningarna för att säkerställa det svenska näringslivets tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter.

Konkurrensverket konstaterar i sitt yttrande bland annat att svenskt näringsliv inte är beroende av svenskflaggade fartyg eller svenska rederier för tillgången till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter. Utredningen visar att tillgången till svenska fartyg inte har någon avgörande betydelse för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Utredningen visar också att dagens sjöfartsstöd leder till en betydande samhällsekonomisk kostnad.

I yttrandet framför Konkurrensverket även några allmänna principiella synpunkter på konkurrenseffekter av branschstöd och skriver att stöd riktade till en viss näring medför en risk för snedvridning av konkurrensen, inte bara mellan företag utan även mellan olika branscher. Mål som innebär att en svensk handelsflotta ska tryggas på nuvarande nivå innebär en reglering av marknaden som kan motverka en önskad utveckling av sjöfartsnäringen. Genom en sådan reglering kan ineffektiva företag fortsätta sin verksamhet i skydd av denna och kapital och andra resurser binds i näringen. Mot bakgrund av sådana negativa konkurrenseffekter är det Konkurrensverkets uppfattning att en avveckling av sjöfartsstödet bör övervägas

Relaterad information