Avtal om leverans av biogas var en otillåten direktupphandling

Publicerad

Konkurrensverket bedömer att Örebro kommuns avtal med Swedish Biogas International AB är en otillåten direktupphandling. Avtalen avser samverkan för bland annat uppförande av produktionsanläggning och leverans av biogas till kommunens bussar.

Konkurrensverket menar att avtalen borde ha följt ett annonserat förfarande enligt upphandlingsreglerna. Kommunen har hävdat att det på grund av tekniska skäl eller ensamrätt endast funnits en tänkbar leverantör och att det därmed inte funnits skäl att annonsera upphandlingen.

Konkurrensverket bedömer att faktorer som att ett företag redan har befintlig etablering på orten eller kan dra vissa fördelar genom etablering på närliggande orter inte är att anse som tekniska skäl. Samverkan har dessutom ingåtts i etapper och successivt utvecklats vilket också talar för att en enda teknisk lösning vid ett givet tillfälle inte var avgörande. Inte heller är den ensamrätt som åberopas, av det slag att den medger undantag från upphandlingsskyldighet. Det måste i regel vara en lagstadgad ensamrätt och så är inte fallet.

Relaterad information