Avskrivning efter uppföljning av frivilligt åtagande

Publicerad

I december 2005 åtog sig Eco-Boråstapeter AB att göra vissa förändringar i sitt återförsäljarsystem för varumärket Boråstapeter. Efter en uppföljning av hur företaget efterlever sitt åtagande kan Konkurrensverket nu avskriva ärendet.

Konkurrensverkets granskningar av olika förhållanden på marknader som kan påverka konkurrensen negativt leder i vissa fall till att företag frivilligt åtar sig att vidta olika åtgärder. Efter att ett företag åtagit sig att vidta konkurrensförbättrande åtgärder kan Konkurrensverket i vissa fall besluta att godta åtagandet och inte ingripa.

Under år 2005 granskade Konkurrensverket tapettillverkaren Eco-Boråstapeter AB:s återförsäljarsystem för varumärket Boråstapeter. I samband med granskningen åtog sig Eco-Boråstapeter AB att frivilligt göra vissa förändringar i återförsäljarsystemet. Åtagandet innebar att Konkurrensverket inte längre fann skäl att ingripa mot företaget. Konkurrensverkets beslut att godta åtagandet förenades med ett vite som uppgick till en miljon kronor.

Konkurrensverket har nu gjort en ny granskning för att följa upp och säkerställa att Eco-Boråstapeter AB efterlever sitt åtagande. Den nu aktuella granskningen visar att det inte framkommit några omständigheter som ger stöd för slutsatsen att Eco-Boråstapeter AB har brustit i efterlevnaden av åtagandet. Konkurrensverket avskrivet därför ärendet från vidare handläggning.Relaterad information