Åtgärder för bättre konkurrens

Publicerad

Väl fungerande marknader är viktigt för välfärden. De spelregler som krävs för en effektiv konkurrens kan förbättras. Det konstaterar Konkurrensverket i en första delrapportering till regeringen om konkurrensläget i Sverige.

I rapporten ”Åtgärder för bättre konkurrens”, som gjorts på uppdrag av regeringen, ges en inledande beskrivning med exempel på förbättringar och förstärkningar av konkurrensen. Flera av de förslag som nu lämnas har på olika sätt diskuterats eller presenterats tidigare. I kommande rapporter kommer Konkurrensverket att fördjupa och bredda analysen kring olika konkurrensproblem och komma med fler konkreta förslag på konkurrensförbättrande åtgärder.

- Vi är nu mitt inne i ett omfattande kartläggningsarbete. I denna första delrapportering lämnar vi ett 30-tal förslag som kan bidra till att stärka konkurrensen och bidra till väl fungerande marknader. Förslagen presenteras utifrån fyra olika frågeställningar.

Den första är hinder för marknadstillträde och tar upp frågor som rör till exempel importhinder, svårigheter att starta företag, utveckla nya varor och tjänster eller avveckla monopol. I Sverige karaktäriseras många sektorer av att ett fåtal företag dominerar marknaden. I ett längre perspektiv är en av konkurrenspolitikens viktigaste uppgifter att skapa förutsättningar för nya företag att utmana befintliga företag på olika marknader.

Den andra frågeställningen rör konkurrenssnedvridningar, exempelvis stöd från det allmänna eller när offentliga aktörer verkar på konkurrensutsatta marknader. För att marknader ska fungera väl är det viktigt att företag kan konkurrera med varandra under neutrala förhållanden.

Hinder för kundrörlighet är den tredje gruppen. Det kan handla om svårigheter att byta leverantör eller utförare, tekniska hinder eller brist på information. Möjligheten att välja bort en produkt för andra bättre alternativ kan ofta vara det tydligaste uttrycket för konsumenternas makt på en fungerande marknad.

Den fjärde frågeställningen handlar om regelverk och tillsyn. Samhällets olika styrmedel, olika särregleringar, konsumentlagstiftning, konkurrensregler och upphandlingsregler är exempel på detta. Väl fungerande marknader kräver bra utformade spelregler och en effektiv tillsyn.

Konkurrensverket har i arbetet med att granska konkurrenssituationen i Sverige bland annat vänt sig till över 600 olika intressenter för att få in synpunkter på konkurrensproblem och förslag till förbättringar. Ett antal fristående experter har också anlitats för att ta fram underlag inför kommande rapportering. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2009. Ytterligare en delrapportering ska presenteras innan dess.

Relaterad information