Åtgärder för bättre konkurrens - offentlig sektor

Publicerad

Myndigheter ska inte bedriva näringsverksamhet som konkurrerar med privata företag. Det är ett av många förslag för förbättrad konkurrens som Konkurrensverket nu lämnar i en andra delrapport till regeringen.

För att få väl fungerande marknader krävs effektiva, enkla och enhetliga spelregler. En viktig förutsättning är också att det finns fungerande system för att säkerställa regelefterlevnad.

Vid sidan om myndighetsutövning och tillsyn över olika regelverk har staten, kommuner och landsting andra roller som påverkar konkurrensen på olika marknader. Det handlar till exempel om offentlig upphandling, stöd och subventioner till företag, samt när myndigheter bedriver näringsverksamhet i konkurrens med privata aktörer. Konkurrensverket lägger nu fram ett antal förslag som ska förbättra förutsättningarna för väl fungerande marknader.

Renodla myndigheternas roller

Det finns myndigheter som ägnar sig åt verksamhet som direkt konkurrerar med privata företag. Exempel på sådana verksamheter kan vara skogsröjning, gym, caféverksamhet, försäljning av grus, konsultverksamhet, hotell- och restaurangverksamhet, lokaluthyrning eller utbildning.
- Det är inte meningen att skattepengar ska subventionera verksamhet som konkurrerar med privata företag. Myndigheternas roll måste renodlas, säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg.

Enklare regler för små upphandlingar

Konkurrensverket föreslår betydligt enklare regler för offentliga upphandlingar som inte regleras på EU-nivå. En gräns för direktupphandling bör också läggas fast i lagen. Enligt förslaget bör gränsen vara fem prisbasbelopp (ca 214 000 kronor).

- De administrativa kostnaderna för att genomföra en upphandling med anbudsförfarande får inte vara högre än den vinst som skillnaden i olika anbud kan ge. Upphandlingar ska leda till bra affärer, säger Jan-Erik Ljusberg.

Reglera stöd från stat och kommun

Stöd från kommuner eller staten till offentlig och privat näringsverksamhet, så kallat statsstöd, kan försämra konkurrensen på marknaden. Konkurrensverket föreslår att det skapas ett svenskt regelverk för sådant stöd som inte omfattas av EU:s regelverk. Dessutom behövs en effektiv tillsyn och bevakning av att statsstödsreglerna följs.

- Det är inte rimligt att till exempel en kommun ger ett visst företag en förmån så att konkurrerande företag lider ekonomisk skada eller rentav får upphöra med verksamheten, säger Jan-Erik Ljusberg.

Lättare för mindre företag

I rapporten ”Åtgärder för en bättre konkurrens – delrapport 2” lägger Konkurrensverket fram ett dussintal förslag som berör områden där offentlig sektor påverkar konkurrensen på olika marknader. Förslagen innebär förenklingar och ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.

Förslagen som nu presenterats är en andra delrapportering av ett regeringsuppdrag. Senast den sista mars ska Konkurrensverket presentera en slutrapport med konkreta förslag till hur konkurrensen i Sverige kan förbättras.
Här några av Konkurrensverkets förslag till regeringen:

  • Myndigheter ska inte bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata företag.
  • Förbjud sammanblandning av myndighetsutövning och näringsverksamhet hos myndigheter.
  • En konfliktlösningsregel för offentlig näringsverksamhet bör införas.
  • Enklare regler för offentliga upphandlingar som gäller små belopp.
  • Bättre möjligheter för leverantörer att lämna anbud vid offentlig upphandling, något som särskilt gör det lättare för små och medelstora företag att delta i upphandlingar.
  • Inför talerätt och sanktioner att ta till mot upphandlare som inte följer reglerna för offentlig upphandling.
  • Färre domstolar än i dag ska överpröva offentlig upphandling.
  • Inför nationella regler för statsstöd, stöd från kommuner eller staten, till offentlig och privat näringsverksamhet.

Sammanställning av förslag

I matrisen har förslagen sammanställts utifrån tre aspekter; förslag för effektivare och enklare regler, förslag för enhetligare regler och förslag för bättre regelefterlevnad.

  Effektivare och
enklare regler
Enhetligare regler Bättre regelefterlevnad
Regler för offentlig upphandling Ta bort detaljkrav för upphandlingar utanför EG-direktivens tillämpningsområde.
Fastställ en beloppsgräns för direktupphandling.
Gör det enklare för företag att lämna anbud.
Samla upphandlingsmålen till färre domstolar.
Effektivisera den statliga inköpssamordningen.
Förbättra tillgängligheten till domstolarnas avgöranden i upphandlingsmål.
Skapa verkningsfulla rättsmedel för Konkurrensverket genom en kombination av marknadsskadeavgift, åläggande vid vite och fastställelsetalan.
Regler för offentlig näringsverksamhet Säkerställ att näringsverksamhet separeras från myndighetsutövning. Inför ett principförbud för statliga myndigheter att sälja varor och tjänster på en marknad. Möjliggör ingripande mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Öka möjligheterna att få kommunala beslut prövade i domstol.
Regler för offentliga subventioner och statsstöd Ersätt kravet på revisorsintyg enligt transparenslagen med ett redovisningskrav i årsredovisningen. Inför ett nationellt regelverk som hanterar statsstöd som saknar gemenskapsdimension.

Ta bort kravet på gemenskapsdimension i transparenslagen och sänk tröskelvärdena.
Tydliggör och förbättra tillämpningen av EU:s statsstödsregler i nationella domstolar och hos nationella myndigheter.

Förbättra möjligheterna till återkrav av olagligt företagsstöd.

 

Relaterad information