Årsredovisning 2008

Publicerad

Bilhandlarkartell fälldes. Flera otillåtna direktupphandlingar uppdagades och påtalades. Näringsförbud blev ny påföljd vid överträdelser av konkurrensreglerna. Det är exempel ur Konkurrensverkets årsredovisning för 2008.

En helt ny konkurrenslag, som bland annat ger möjlighet att döma personer till näringsförbud i vissa fall. Fällande dom i högsta instans mot återförsäljare av bilar i södra Sverige som samarbetet om priser. Intensifierad tillsyn på området offentliga upphandlingar, med ett särskilt fokus på kommunala upphandlingar av avfallstjänster.

Det är några exempel på Konkurrensverkets arbetsområde under 2008 och som framgår av den årsredovisning som nu överlämnats till regeringen.

Under året har Konkurrensverket också lämnat en rad förslag på åtgärder som kan främja konkurrensen. Det har bland annat skett med en delrapportering inom ramen för det särskilda regeringsuppdrag som ska slutredovisas den 31 mars i år.

Apoteksmarknaden står inför en avmonopolisering och helt nya villkor kommer att gälla för marknaden framöver. Konkurrensverket har under året på olika sätt aktivt gett bidrag i den processen. Det arbetet fortsätter under året som kommer.

Fritt val i vård och omsorg blir lättare att införa i kommuner och landsting i och med den nya lagen om valfrihetssystem, LOV, som gäller sedan den 1 januari 2009. Konkurrensverket har informerat olika aktörer om vad den nya lagen innebär, och kommer också att vara tillsynsmyndighet för LOV i fortsättningen.

Relaterad information