Ändrade villkor för svart fiber är inte missbruk

Publicerad

De förändringar som TeliaSonera har genomfört avseende tillhandahållandet av så kallad svart fiber utgör inte något missbruk av dominerande ställning. Det konstaterar Konkurrensverket i ett beslut.

Bredbandsoperatörer efterfrågar tillgång till optisk fiberkabel, så kallad svart fiber, som bland annat används till att ansluta fastigheter så att företagens slutkunder kan nås av bredbandstjänster. Konkurrensverket har efter klagomål utrett TeliaSoneras åtgärd att förändra sättet att tillhandahålla svart fiber.

Konkurrensverkets beslut ska ses i ljuset av att bredbandstjänster till slutkunder kan erbjudas via olika infrastrukturer, såväl trådbundna som trådlösa. Därtill bedöms efterfrågan av optisk fiber vara större än tillgången varför utbyggnaden av fibernät förväntas fortsätta. Fallande priser på slutkundsmarknaden har också konstaterats.

Marknaden för bredband visar upp ett stort mått av dynamik. Nya tekniska möjligheter för bredbandsöverföring kan förväntas framöver. I tidigare analys som Konkurrensverket gjort (rapporten Konkurrensen i Sverige 2007) konstateras bland annat att den ökande konkurrensen på marknaden har varit gynnsam för företag och konsumenter. Vidare konstateras att utvecklingen har gjort det möjligt för nya aktörer att träda in på marknaden och anlägga egna nät.

I det nu aktuella beslutet konstaterar Konkurrensverket att marknadsutvecklingen går mot en ökad infrastrukturbaserad konkurrens som skapar förutsättningar för bland annat en ökad prispress och differentierade produkter i slutkundsledet.

Relaterad information