Alecta begränsade inte konkurrensen

Publicerad

Försäkringsbolaget Alecta har inte agerat på ett sådant sätt att det lett till en konkurrensbegränsande effekt på marknaden. Den bedömningen gör Konkurrensverket och avskriver ett ärende om misstänkt missbruk av dominerande ställning.

Konkurrensverket startade, på eget initiativ, i december 2007 en utredning om Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, kunde ha gjort sig skyldigt till missbruk av dominerande ställning. Anledningen var att Alecta beslutat om en premiereduktion på upp till 50 procent på vissa försäkringsprodukter.

Under utredningen har Konkurrensverket hämtat in synpunkter från bland annat Finansinspektionen och konkurrerande företag. En fristående konsult har även inkommit med en rapport i ärendet. Inriktningen i utredningen har varit att analysera effekterna av Alectas agerande på marknaden vad gäller den planerade övergången från den äldre till den nyare ITP-planen och kundrörligheten för försäkrade som tjänar mer än tio inkomstbasbelopp per år (så kallade ”tiotaggare”).

Marknaden för den aktuella kundgruppen (tiotaggare) består av försäkringstagare som efter arbetsgivarens godkännande har möjlighet att välja en annan pensionslösning hos ett annat försäkringsbolag än förmånsbestämd ITP hos Alecta. Det finns olika modeller för sådana lösningar. Den vanligaste modellen kallas frilagd premie och innebär att arbetsgivaren betalar in lika mycket till den alternativa lösningen som det skulle kostat att låta den anställde vara kvar i förmånsbestämd ITP. Nivån på den frilagda premien påverkas om Alecta rabatterar sina premier.

I beslutet konstaterar Konkurrensverket att intresset för att tillämpa den nya ITP-planen för samtliga anställda på senare tid har ökat. Vidare konstateras att Alectas reduktioner potentiellt hade kunnat påverka kundrörligheten hos den aktuella kundgruppen ”tiotaggare” som har en alternativ ITP-lösning i form av frilagd premie. Erfarenheter visar dock att flertalet kunder (arbetsgivare) valt att bortse från Alectas premiereduktioner och i stället betalat in ordinarie oreducerad premie till de så kallade tiotaggarnas alternativa pensionslösningar.

Konkurrensverket gör sammantaget bedömningen att Alectas agerande inte fått någon konkurrensbegränsande effekt på marknaden. Något missbruk av dominerande ställning har inte förekommit och Konkurrensverket avskriver därför ärendet.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80
Jacob Bolin, föredragande, tfn 08-700 16 92 eller 073-773 16 92
Läs beslutet på www.konkurrensverket.se

Relaterad information