Akademiska Hus bryter mot lagen

Publicerad

Akademiska Hus AB bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster.

Konkurrensverket bedömer att Akademiska Hus AB är att betrakta som en upphandlande myndighet i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Varje upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader som bolaget genomför omfattas därmed av LOU:s bestämmelser.

Akademiska Hus är en organisation som förvaltar statens fastigheter och lokaler. Den dominerande kundgruppen är universitet och högskolor.

EG-domstolen har i ett flertal domar klargjort vilka typer av organisationer som är skyldiga att tillämpa upphandlingsdirektivens bestämmelser. Av EG-domstolens praxis framgår att allmännyttiga behov bland annat utgörs av behov som staten väljer att själv tillgodose eller som den avser fortsätta ha ett avgörande inflytande på. Även en liten andel allmännyttiga behov medför enligt EG-domstolen att hela verksamheten i bolaget, inklusive delar som är konkurrensutsatta och bedrivs helt kommersiellt, underkastas upphandlingsregelverket.

Konkurrensverket uppmanade Akademiska Hus AB i december 2008 att lämna in uppgifter om vilka åtgärder som de tänkt vidta för att följa Konkurrensverkets beslut. Bolaget lät då meddela att det inte anser sig vara en upphandlande myndighet och begärde att Konkurrensverket skulle ompröva sitt beslut. Konkurrensverket har vid omprövning inte funnit skäl att ändra sitt tidigare beslut.

Relaterad information