Uppföljning av förvärv på marknaden för fjärrvärmerör

Konkurrensverket genomför just nu en uppföljning av ett tidigare förvärvsärende på marknaden för fjärrvärmerör. Uppföljningen sker bland annat genom kontakter med marknadsaktörer och analys av upphandlingsdata. Om du har...

Konkurrensverket tillstyrker ett enklare och mer överskådligt regelverk för F-skattesystemet

I betänkandet F-skattesystemet – en översyn lägger F-skatteutredningen fram en rad förslag som syftar till ett enklare och mer överskådligt regelverk. Konkurrensverket bedömer att utredningens förslag förbättrar förutsättning...

Välkommet med beslut som skapar förutsättningar för att samla in data om annonserade upphandlingar

Nu har riksdagen beslutat om propositionen Statistik på upphandlingsområdet vilket skapar förutsättningar för att i framtiden samla in uppgifter om annonserade upphandlingar från annonsdatabaserna till en nationell...

Konkurrensverket avstyrker förslag om att kunna direkttilldela avtal inom järnvägsområdet

Konkurrensverket ger sitt stöd för förslaget om uppdelning i fyra nya lagar – järnvägsmarknadslag, järnvägstekniklag, järnvägssäkerhetslag och lag om nationella järnvägssystem. Konkurrensverket avstyrker däremot förslag om at...

Konkurrensverket granskar Easyparks köp av SMS Park

Easypark AB köpte i augusti företaget Inteleon Holding AB som driver SMS Park. Konkurrensverket har nu beslutat ålägga Easypark att anmäla förvärvet till Konkurrensverket för prövning.

Konkurrensverket ser positivt på snabbare tillståndsprocesser för elnätskoncessioner

Konkurrensverket ser positivt på att förenkla och påskynda byggandet av elnät genom att i större utsträckning kunna ge undantag från koncessionsplikten. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Moderna...

Förvärv på marknaden för tekniska produktionstjänster kan genomföras

Konkurrensverket har efter särskild undersökning beslutat att lämna NEP Sweden AB:s förvärv av HDR Sweden AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon bör inte regleras i lag

Den snabba teknikutvecklingen är ett av flera skäl att inte kräva att en snabb utbyggnad av laddningspunkter för laddfordon regleras i lag.