Exklusivavtal mellan träningsföretag förbjuds

Press Bruce, ett företag som säljer träningstjänster, ska upphöra med att tillämpa exklusivavtal med olika träningsanläggningar fram till dess att Konkurrensverket slutligt har avgjort frågan om dessa avtal är förbjudna enligt...

Haninges fastighetsbolag fick inte direktupphandla på grund av synnerlig brådska

Press Haninge kommuns fastighetsbolag Tornberget gjorde sig skyldigt till otillåten direktupphandling när bolaget inte upphandlade drift av vissa tjänster enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att domstol döme...

Alternativa scenarier kan användas i konkurrensutredningar

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning har Vladimir Bastidas Venegas utrett hur kontrafaktiska analyser används inom europeisk och svensk konkurrensrätt, och hur dessa analyser tillämpas vid missbruksbedömning/bed...

Konkurrensverket lämnar synpunkter på ny telekomreglering

I ett yttrande över Infrastrukturdepartementets promemoria ”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation” framhåller Konkurrensverket att de särskilda konkurrensreglerna för telekomsektor...

Uppsatstävling inom konkurrens och upphandling avgjord

Press Korruption, vilka faktorer som styr strategiska val i upphandlingar och hur EU:s konkurrensregler förhåller sig till vissa typer av patentförlikningsavtal inom läkemedelsindustrin. Det är några av de ämnesområden som tas upp ...

Konkurrensverket godkänner Evolan Pharma som köpare av hydrokortisonprodukter

Transaktionen innebär att förutsättningarna för en god konkurrens gällande hydrokortisonprodukter kan bevaras efter Karo Pharmas förvärv av Trimb Holding.

EU:s konkurrensregler om horisontella avtal utvärderas

EU-kommissionen hämtar just nu in synpunkter på konkurrensreglerna för horisontella avtal. Alla intressenter har nu tillfälle att delta i ett samråd som är öppet fram till 12 februari 2020.

Kungsbacka gjorde upprepade felaktiga upphandlingar

Press Kungsbacka kommun gjorde en otillåten direktupphandling när chefstjänster bemannades av extern konsult. Upphandlingen skulle, enligt Konkurrensverket, ha annonserats. Nu kräver Konkurrensverket att Kungsbacka kommun döms att...