Inget undantag för idéburna offentliga partnerskap i upphandlingslagstiftningen

Det finns inga särskilda regler eller undantag för idéburna offentliga partnerskap (IOP) i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande om utredningen Idéburen välfärd.

Konkurrensverkets yttrande över ändringar i upphandlingsförordningen

Konkurrensverket har yttrat sig över de ändringar som föreslås i upphandlingsförordningen med anledning av det nya regelverket om upphandlingsstatistik.

EU-kommissionen antar tillfälliga och exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler på jordbruks- och livsmedelsområdet

Europeiska kommissionen har antagit exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler för sektorerna mjölk, blommor och potatis. Åtgärderna är en del av ett åtgärdspaket för att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn som...

Konkurrensverket avstyrker förslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Konkurrensverket avstyrker förslaget om ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över departementspromemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, som nu...

Förslag om förändringar med anledning av utökad beslutanderätt

På regeringens uppdrag har Konkurrensverket undersökt om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar...

Konkurrensverket framhåller krav på samhällsekonomisk nytta vid stöd av biogasproduktion

I yttrandet över utredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige, kommenterar Konkurrensverket utredningens förslag till ökat stöd för svensk produktion av biogas och andra förnybara gaser. Konkurrensverket påpekar att...

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter och tillstyrker förslaget att reglera avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av fond- och depåförsäkringar.

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration,...