Nasdaq har inte missbrukat sin dominans

Patent- och marknadsdomstolen gör en annan bedömning än Konkurrensverket och menar att Nasdaq inte missbrukat sin dominerande ställning på marknaden.

Konkurrensverket välkomnar förbättringsförslag för statistik på upphandlingsområdet

Konkurrensverket tillstyrker huvuddelarna av förslagen i departementspromemorian Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48). Det framgår av Konkurrensverkets yttrande som i dagarna lämnats till Finansdepartementet.

Ny vägledning för företagskoncentrationer

Konkurrensverket har tagit fram en ny vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer. Vägledningen innehåller information om Konkurrensverkets handläggning av företagskoncentrationer.

Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan

En generell rätt till avtalssamverkan mellan kommuner ger utökade möjligheter för det offentliga att expandera säljverksamhet som bedrivs i konkurrens med privata företag. Konsekvenserna av en sådan förändring är inte...

Elnätsregleringen behöver stramas upp för att skydda elnätskunderna från omotiverade avgiftshöjningar

Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport visar att de intäktsramar som elnätsföretagen har erhållit under de senaste tillsynsperioderna inneburit en systematisk överkompensation, vilket medfört betydande och omotiverade...

Allmänna råd om antidiskrimineringsvillkor upphör att gälla

Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpningen av förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt upphör att gälla den 1 januari 2018.

Kartläggning och analys av mål om överprövning

Upphandlingsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tillsammans med Konkurrensverket gjort en kartläggning och analys av mål om överprövning.

Utredning kring misstänkt anbudssamordning på byggmarknaden avslutad

Konkurrensverket har utrett om tre företag i byggbranschen har överträtt konkurrenslagen genom otillåten anbudssamordning. Utredningen är nu avslutad och ärendet avskrivet.