Enkät till upphandlande myndigheter om korruption och karteller

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkätundersökning för att undersöka olika problem inom den offentliga upphandlingen gällande korruption och karteller.

Enkät riktad till byggbranschen

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkät inom byggbranschen.

Kommunal nämnd kan vara egen upphandlande myndighet

En kommunal nämnd kan, under vissa förutsättningar, vara en egen upphandlande myndighet. När så är fallet kan den inte ansvara för vad andra kommunala nämnder i samma kommun gjort vid tidigare upphandlingar. Det beskedet har...

Nokas förvärv av Avarn Security kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Nokas AS förvärv av Avarn Security Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Bra utredning visar på problemen med skatt på avfallsförbränning

Konkurrensverket delar utredningens bedömning och avstyrker förslaget om skatt på avfallsförbränning. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över betänkandet ”Brännheta skatter! Bör avfallshantering och...

Olämpligt reglera bostäders upplåtelseform

Konkurrensverket delar utredningens slutsats att det inte är lämpligt att reglera bostäders upplåtelseform genom bestämmelser i detaljplaner. Det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet.

Konkurrensverket avstyrker ett permanent system för statligt stöd vid korttidsarbete

Konkurrensverket har yttrat sig över delbetänkandet om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om att stöd ska kunna ges utan att stödsystemet ”aktiveras”...

Konkurrensverket avstyrker konkurrenssnedvridande förslag

Konkurrensverket avstyrker Riksbankskommitténs förslag om lagstiftning för att trygga tillgången till kontanter. Enligt Konkurrensverket riskerar utredningens förslag att hämma konkurrensen mellan banker, minska incitamenten...