Konkurrensverket avstyrker ett permanent system för statligt stöd vid korttidsarbete

Konkurrensverket har yttrat sig över delbetänkandet om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om att stöd ska kunna ges utan att stödsystemet ”aktiveras”...

Konkurrensverket avstyrker konkurrenssnedvridande förslag

Konkurrensverket avstyrker Riksbankskommitténs förslag om lagstiftning för att trygga tillgången till kontanter. Enligt Konkurrensverket riskerar utredningens förslag att hämma konkurrensen mellan banker, minska incitamenten...

Konkurrensverket tillstyrker betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster

Utanför tätorter kan enskilda avlopp i samfälld form bli enklare och billigare för enskilda fastighetsägare än kommunala lösningar. Konkurrensverket välkomnar utredningens förslag om en ändring av vattentjänstlagen, som skull...

Konkurrensverket tillstyrker public service-utredningen

Konkurrensverket tillstyrker i huvudsak förslagen i public service-kommitténs utredning "Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och utökat ansvar", men understryker också att närmare preciseringar är nödvändi...

Telge Fastigheter gjorde en otillåten ändring av kontrakt

Press När det kommunala bolaget Telge Fastigheter byggde om Scaniarinken i Södertälje gjordes en otillåten ändring av kontraktet utan en annonserad upphandling, vilket krävs enligt reglerna. Konkurrensverket går nu till domstol och...

Osäkra effekter av förslag till ekologisk kompensation

Osäkrare och längre planprocesser som kan leda till ökade kostnader och försämrad konkurrens inom bostadsbyggandet. Det kan bli följderna av de förslag till ändringar i plan- och bygglagen som regeringen föreslår för att få e...

Särskild undersökning av Nokas förvärv av Avarn Security

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett anmält förvärv inom säkerhetsbranschen.

Konkurrensverket lämnar yttrande om bredbandsmarknaden

Konkurrensverket delar Post- och telestyrelsens bedömning om att urskilja marknaden för kopparbaserade bredbandsanslutningar från marknaden för fiber- och kabel-tv-anslutningar. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till...