Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Ställningstagande – ny form av vägledning från Konkurrensverket

Konkurrensverket publicerar nu sitt första ställningstagande. Det är en ny form av vägledning som ska klargöra hur vi som tillsynsmyndighet ser på rättsläget i frågor som är oklara eller där det har uppstått diskussion om...

Malmö gjorde otillåten upphandling av rekryteringstjänster

Press Malmö kommun krävs på 75 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att kommunens stadskontor gjorde en otillåten direktupphandling av rekryteringstjänster. Nu tar Konkurrensverket ärendet till domstol och kräver att Malm...

Ny reglering av byggandet riskerar att snedvrida konkurrensen

Konkurrensverket avstyrker Boverkets förslag om att klimatdeklarationer ska regleras i lag. En reglering måste baseras på beräkningar av klimatpåverkan som tar hänsyn till en byggnads påverkan över hela livscykeln. Med det...

Konkurrensverket avslutar granskning av Samhall

Konkurrensverket har utrett om Samhalls försäljning av städtjänster riskerar att snedvrida eller hämma konkurrensen. Utredningen är nu avslutad och ärendet är avskrivet.

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer Konkurrensverkets tillsynsbeslut

Konkurrensverket fattade ett tillsynsbeslut som gällde ett antal skånska kommuners möjlighet att köpa avfallshanteringstjänster med stöd av det så kallade in house-undantaget i LOU. Kommunerna överklagade beslutet och både...

Ny fastighetsmäklarlag gynnar konsumenterna

Konkurrensverket tillstyrker förslaget till ny fastighetsmäklarlag. Förslaget ger bland annat ökade möjligheter till tillsyn av branschen och tillåter att avtal ingås elektroniskt. Det främjar konkurrensen och gynnar...

Sölvesborg gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Press Sölvesborgs kommun har gjort otillåtna direktupphandlingar av socionomtjänster. Därför krävs kommunen på 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.