Konkurrensverket vill utöka marknaden för dosdispenserade läkemedel

Konkurrensverket har yttrat sig över den nya apoteksmarknadsutredningens förslag till reglering av marknaden för maskinell fördelning av läkemedel, så kallad dosdispensering och har inga invändningar mot utredningens...

Motivera varför upphandlingen inte delas

Press Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar...

Enkät till upphandlande myndigheter om korruption och karteller

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkätundersökning för att undersöka olika problem inom den offentliga upphandlingen gällande korruption och karteller.

Enkät riktad till byggbranschen

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkät inom byggbranschen.

Kommunal nämnd kan vara egen upphandlande myndighet

En kommunal nämnd kan, under vissa förutsättningar, vara en egen upphandlande myndighet. När så är fallet kan den inte ansvara för vad andra kommunala nämnder i samma kommun gjort vid tidigare upphandlingar. Det beskedet har...

Nokas förvärv av Avarn Security kan genomföras

Konkurrensverket har efter prövning beslutat att lämna Nokas AS förvärv av Avarn Security Holding AB utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Bra utredning visar på problemen med skatt på avfallsförbränning

Konkurrensverket delar utredningens bedömning och avstyrker förslaget om skatt på avfallsförbränning. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande till regeringen över betänkandet ”Brännheta skatter! Bör avfallshantering och...

Olämpligt reglera bostäders upplåtelseform

Konkurrensverket delar utredningens slutsats att det inte är lämpligt att reglera bostäders upplåtelseform genom bestämmelser i detaljplaner. Det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet.