Rapportering om regelförenkling

Konkurrensverket har lämnat en slutrapport om regelförenkling enligt ett uppdrag från regeringen och näringsdepartementet.

Granskning av informationsutbyte

Konkurrensverket har på eget initiativ granskat informationsutbyte inom dagligvarumarknaden i Sverige. Ärendet rör ett ifrågasatt informationsutbyte mellan dagligvarukedjor inom ramen för företaget ACNielsens verksamhet.

Konkurrensverket ställer frågor om fjärrvärme i Stockholm

Konkurrensverket har inlett en undersökning av prissättningen på fjärrvärme i Stockholm.

Kommentarer till fördraget och Neelie Kroes besök vid Konkurrensverket

Generaldirektör Claes Norgren kommenterar några aktuella händelser.

Apotekets överklagande överlämnat till regeringen

Apoteket AB har överklagat Konkurrensverkets beslut om anmaning att inkomma med vissa uppgifter. Konkurrensverket har nu överlämnat överklagandet till regeringen.

Konkurrenskraft kräver konkurrens

Press Effektiva och konkurrenskraftiga marknader är till fördel för såväl företag som konsumenter. Det framhöll generaldirektör Claes Norgren när han tog emot Neelie Kroes, EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor.

Nej till nya arbetsmiljöregler vid upphandling

I ett yttrande till regeringen avvisar Konkurrensverket ett utredningsförslag om att offentliga beställare vid upphandling ska beakta arbetsmiljön hos leverantörerna.

Första mötet med Rådet för upphandlingsfrågor

Rådet för upphandlingsfrågor har haft sitt första möte. Strategin för hur tillsynen av de offentliga upphandlingarna ska bedrivas diskuterades.