Konkurrensverkets tillsyn av offentlig upphandling

Färre anbud lämnas in vid upphandlingar och andelen efterannonsering av upphandlingar minskar.

Ny databas för upphandlingsdomar

Nu kan du hitta domar som rör offentlig upphandling från länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten på Konkurrensverkets webbplats. Här kan leverantörer och upphandlare få information och vägledning kring domstolarnas beslu...

Begränsa den kommunala näringsverksamheten

Konkurrensverket har i ett yttrande till Finansdepartementet över en statlig utredning föreslagit att regeringen ser över nuvarande undantag för kommunerna att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med privata företag.

Uppdaterad upphandlingsinformation

Nu finns mer information på vår webbplats om de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft den 1 januari 2008.

Konkurrensverket om offentliga upphandlingen: ”Det går åt fel håll”

Press Nya uppgifter visar att antalet offentliga upphandlingar över tröskelvärdena blir fler, men samtidigt är det färre anbud som lämnas in. Det framgår av rapporten Konkurrensen i Sverige 2007 som nu överlämnats till regeringen.

Rapport om detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker

I den andra rapporten för 2007 till Europeiska kommissionen behandlar Konkurrensverket bland annat Systembolagets inköps‐och sortimentsmodell.

Satsa mer på forskning om offentlig upphandling

Konkurrensverket har i en skrivelse till Näringsdepartementet redogjort för forskningen på konkurrensområdet och redovisat strategin för de närmaste åren.

Konkurrensverkets regleringsbrev för 2008

Prioriterade uppgifter för Konkurrensverket på upphandlingsområdet är bland annat att öka regelefterlevnaden och att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.