Ställningstagande om ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Nordiska konkurrensmyndigheter stödjer en strikt prövning av företagskoncentrationer fri från politisk inblandning

Prövningen av företagskoncentrationer ska även i fortsättningen vara oberoende av politiska beslut och den osäkerhet som det kan medföra.

SJ ska följa upphandlingsreglerna

Efter att EU-domstolen gått på Konkurrensverkets linje i ett ärende som rör frågan om SJ ska följa reglerna för offentlig upphandling har nu Högsta förvaltningsdomstolen gjort samma bedömning.

Nio nya forskningsprojekt om konkurrens och upphandling

Press Konkurrens inom vården, sopmarknaden, och om antalet anbud i en offentlig upphandling påverkar priset. Det är några av de nio projekt som i år för forskningsbidrag av Konkurrensverket.

Coops köp av Netto kan genomföras

Konkurrensverket har, efter prövning, beslutat att lämna Coops förvärv av Netto utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Bilägarna styrs av biltillverkare och försäkringsbolag

Press Bilägarnas möjlighet att själva välja verkstad minskar genom att försäkringsbolagen bestämmer vilka skadeverkstäder som får utföra reparationerna. Även biltillverkarna och deras generalagenter bestämmer allt mer över bilarna...

Gör detaljplanearbetet mer effektivt

Konkurrensverket tillstyrker de förslag som regeringens utredning har lagt fram för att korta tiden mellan idé och bostadsbyggande. Konkurrensverket anser samtidigt att det finns utrymme att göra mer för att öka effektivitete...