Konkurrensverket tillstyrker förslag om hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

Konkurrensverket tillstyrker Agenda 2030-delegationens förslag om att statliga myndigheter aktivt ska ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling. Samtidigt efterlyser Konkurrensverket en närmare analys av Agenda...

Konkurrensverket kommenterar förslag till reglering av nättillträde

Konkurrensverket lämnar synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till förhandsreglering av lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

Nasdaqs agerande utgjorde inte missbruk

Nasdaqs agerande när konkurrenten Burgundy försökte flytta in i en datorhall i Lunda i Stockholm utgjorde inte missbruk av dominerande ställning. Det slår Patent-och marknadsöverdomstolen fast.

Ställningstagande om ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar.

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat en rapport om Systembolaget till EU-kommissionen.

Nordiska konkurrensmyndigheter stödjer en strikt prövning av företagskoncentrationer fri från politisk inblandning

Prövningen av företagskoncentrationer ska även i fortsättningen vara oberoende av politiska beslut och den osäkerhet som det kan medföra.

SJ ska följa upphandlingsreglerna

Efter att EU-domstolen gått på Konkurrensverkets linje i ett ärende som rör frågan om SJ ska följa reglerna för offentlig upphandling har nu Högsta förvaltningsdomstolen gjort samma bedömning.

Nio nya forskningsprojekt om konkurrens och upphandling

Press Konkurrens inom vården, sopmarknaden, och om antalet anbud i en offentlig upphandling påverkar priset. Det är några av de nio projekt som i år för forskningsbidrag av Konkurrensverket.