100 000 kronor till uppsatsvinnare

Pressmeddelande

Betyg, läkemedel, personuppgifter och hemtjänst. Det är några av de ämnesområden som vinnarna av Konkurrensverkets uppsatstävling tar upp.

Inte mindre än 37 studentuppsatser hade juryn att ta ställning när de 100 000 kronorna i prispengar skulle fördelas. Sedan 1995 har Konkurrensverket premierat uppsatser som rör konkurrens och offentlig upphandling med denna årliga tävling.

Betygsinflation och konkurrens

Första pris i ekonomiklassen går till Hampus Sporre, på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han får 20 000 kronor för sin uppsats med rubriken ”A for effort: an empirical analysis of the effect of competition on grade inflation in Swedish schools.” I motiveringen står det bland annat: ”En excellent uppsats där författaren genomför en tydlig och intressant diskussion med den centrala hypotesen att konkurrens driver på betygsinflationen bland svenska gymnasieskolor.”

Personuppgifter som valuta

Första pris i juridikklassen, och 25 000 kronor, går i år till Victoria Volny på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hennes uppsats har rubriken ”Personuppgifter som valuta i den digitala ekonomin. En analys av den konkurrensrättsliga betydelsen av förvärv, insamling och hantering av personuppgifter i EU.”

Ur motiveringen: ”Författaren har i en väldisponerad uppsats på ett föredömligt sätt beskrivit och utvecklat frågans teoretiska bakgrund och utveckling i rättspraxis. Analysen visar att författaren har en mycket god förståelse för de svåra frågor som hanteringen av personuppgifter ger upphov till i ett konkurrensrättsligt sammahang. Uppsatsen är ett intressant bidrag till den pågående utvecklingen inom detta område.”

Generiska läkemedel

I ekonomiklassen går andra pris, och 17 500 kronor, till Jadwiga Cletus, på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet för uppsatsen ”An Investigation of Bid Collusion within the Swedish Generic Drugs Market.” I motiveringen heter det bland annat: ”En mycket väl genomförd studie där författaren undersöker ifall det finns otillåtna samarbeten vad gäller budgivning i upphandlingar av generiska läkemedel.”

Hemtjänst under lupp

3:e pris i ekonomiklassen, 12 500 kronor, delas av Kristina Boo, Hässlehom, och Frida Lönnberg, Stockholm, vid Handelshögskolan i Stockholm. Uppsatsens rubrik är ”Opportunistic behaviour in quasi-markets of home care. A study on the compliance of granted and provided home care hours in Swedish municipalities. Ur juryns motivering: ”Författarna belyser ett väldigt aktuellt problem inom hemtjänstvården där de undersöker brukarnas behov av vård kontra faktiskt utförande av hemtjänstvård bland nio svenska kommuner.”

Preklusionsfrist

Juridikklassena andra pris går till Jacob Nilsson på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Han för 15 000 kronor uppsatsen ”Preklusionsfrist i mål om offentlig upphandling - En juridisk och rättsekonomisk studie.” Juryn motiverar priset så här: ”Författaren uppvisar stor självständighet och en god förmåga till kritisk granskning av svensk gällande rätt.”

Vägran att licensera immaterialrätt

Tredje pris i juridikklassen, och 10 000 kronor, går till Haris Ćatović, Västerås, på Juridicum vid Stockholms universitet, för uppsatsen ”Refusal to License Intellectual Property Rights as Abuse of Dominant Position in EU Competition Law. The Implications of the Huawei Judgment”. I juryns motovering heter det bland annat: ”Frågan om hur vägran att licensiera immateriella rättigheter ska behandlas in om konkurrensrätten har fått ny aktualitet i och med EU-domstolens dom i Huawei-målet.”

– Det är väldigt roligt att med denna uppsatstävling kunna stimulera fler studenter att fördjupa sig i upphandlings- och konkurrensfrågorna. Det är områden som berör många människor och en stor andel av samhällsekonomin, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80 jimmy.dominius@kkv.se
Joakim Wallenklint, forskningssamordnare, tfn 08-700 16 03


Senast uppdaterad:

Relaterad information