Hur man beräknar tröskelvärdet

Bedöm vad som utgör ett företag och var gränsen går mot andra företag

Tröskelvärdet beräknas per företag. Det avgörande för vilken verksamhet som utgör ett företag bör vara om en viss enhet organisatoriskt bedrivs för sig. Så är normalt fallet med statliga myndigheter och bolag, affärsverk och kommunala eller landstingskommunala bolag. I dessa fall får alltså tröskelvärdet räknas per myndighet, bolag, affärsverk etcetera. När verksamhet i stället bedrivs inom en kommun eller ett landsting, utan att detta sker i en egen juridisk person, får den samlade verksamhet som bedrivs på detta sätt anses utgöra ett företag. Någon uppdelning med anledning av att verksamheten bedrivs på olika marknader eller liknande bör alltså inte komma i fråga.

Bedöm vad som utgör företagsverksamhet

Bara den nettoomsättning som är kopplad till företagsverksamhet ska räknas. Vad som utgör företagsverksamhet bestäms av rättspraxis inom konkurrensrätten. Ett exempel på en verksamhet som inte utgör företagsverksamhet är den undervisning som sker vid de kommunala grundskolorna.

Summera nettoomsättningen för all företagsverksamhet i ett och samma företag

Tröskelvärdet räknas på den totala nettoomsättningen i samtliga företagsverksamheter som ingår i ett och samma företag. Begreppet nettoomsättning omfattar intäkter från sålda varor och utförda tjänster med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. De företag som har en nettoomsättning på över 40 miljoner euro (tröskelvärdet) omfattas av regelverket medan övriga företag inte gör det.

Senast uppdaterad: