Tipsa oss om konkurrensproblem

För Konkurrensverket är det mycket angeläget att få reda på om företag samarbetar om priser och delar upp marknader, om dominerande företag missbrukar sin marknadsmakt eller om en offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

Företagare - gör så här:

Kontakta oss om ni känner till att

 • Konkurrerande företag träffar överenskommelser med varandra
  - vid anbudsgivning
  - om priser/prisnivåer, eller
  - om uppdelning av marknader.  
 • Dominerande företag genom exklusivavtal, trohetsrabatter, leveransvägran eller på något annat sätt får orättvisa fördelar eller försvårar för sina konkurrenter.  
 • En offentlig aktör bedriver säljverksamhet som skadar konkurrensen.

Vi har tagit fram ett frågeformulär som vi vill att ni försöker besvara. För att vi ska kunna göra en bra bedömning är det viktigt att vi får svar på så många frågor som möjligt.

Frågeformulär (1,6 MB) 

Tipsa anonymt om en kartell

Känner du till en kartell men är orolig att du kan drabbas negativt, privat eller professionellt, om det kommer fram att du tipsar Konkurrensverket? Då kan du använda Konkurrensverkets visselblåsartjänst för att lämna ett anonymt tips till oss. Visselblåsartjänsten är alltså en anonym kontaktväg för dig som tipsare.

Konkurrensverkets visselblåsartjänst

Konsumenter - gör så här:

En lämplig första åtgärd är att kontakta oss per telefon. Vi har telefonjour under kontorstid.

Om du väljer att skriva till oss (per e-brev, vanligt brev eller fax) är det bra om du bifogar ditt telefonnummer så att vi även kan kontakta dig per telefon.

Oavsett hur du kontaktar oss är det bra om du först tänker igenom följande:

 • Vilka företag är inblandade?  
 • Vilka varor eller tjänster gäller det?  
 • Är det fråga om ett konkurrensbegränsande avtal/samarbete eller missbruk av en dominerande ställning?  
 • Har du några skriftliga dokument som styrker misstanken?  
 • Känner du till någon annan som kan lämna upplysningar?  
 • Kan du uppskatta företagens/företagets marknadsandelar?

Anonymitet

Konkurrensverket är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss med såväl e-post som vanlig post eller fax blir en allmän handling som registreras och sparas i vårt diarium.

Om handlingen innehåller någon uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser kan Konkurrensverket inte lämna ut den uppgiften. Vem som skrivit brevet till oss, det vill säga avsändaren, är en uppgift som oftast inte omfattas av sekretess och som vi alltså är skyldiga att lämna ut.

Om du vill vara anonym är det alltid bäst att först kontakta oss på telefon.

Vad kan Konkurrensverket göra?

Vi kan kräva att ett företag vid vite slutar att överträda förbuden i konkurrenslagen. Företag som bryter mot konkurrenslagen kan bli skyldiga att betala en så kallad konkurrensskadeavgift. Den kan uppgå till högst 10 procent av årsomsättningen. Avgiften har samma funktion som böter, det vill säga den döms ut för redan begångna överträdelser.

Konkurrenslagen innehåller också regler om civilrättsliga följder. Avtal som omfattas av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete är ogiltiga. Ett företag kan få betala skadestånd till den som drabbas om företaget bryter mot förbuden.

Konkurrensverket kan kräva att en offentlig aktör upphör med ett säljförfarande eller säljverksamhet som skadar konkurrensen.

Så hanterar vi ditt tips eller förfrågan

När tipset eller förfrågan kommer in till oss gör vi en bedömning och prioritering. Vid prioriteringen väger vi in följande faktorer:

 • Hur allvarligt problemet eller företeelsen är ifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.
 • Hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande.
 • Om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att ta hand om frågan.

Vi har interna tidsfrister för utredningar av tips och förfrågningar. Normalt får du besked inom en månad om ärendet ska utredas vidare eller skrivas av. Ingen ska behöva vänta mer än högst fyra månader för besked om vi avser att gå vidare med ett ingripande eller inte.

I många fall tvingas vi av prioriteringsskäl att lämna besked om att ett påstått konkurrensproblem inte kommer att leda till någon fördjupad utredning eller annan åtgärd. Även om detta av förståeliga skäl uppfattas negativt av den som vänt sig till Konkurrensverket, hoppas vi på förståelse för att det inte går att starta utredningar på alltför vaga misstankar eller bevis.

Om Konkurrensverket beslutar att inte göra något med stöd av konkurrenslagen finns möjlighet för företag som berörs att själva gå vidare till domstol med ärendet. Det kallas särskild talerätt. En sådan talan förs genom att en skriftlig ansökan lämnas in till Patent- och marknadsdomstolen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Torsgatan 11

Postadress
Konkurrensverket 103 85 Stockholm

Telefon 
08-700 16 00 (be att få bli kopplad till tipsfunktionen)

Fax
08-24 55 43

E-post
tipsa@kkv.se

Relaterad information