Vägledning om distributionsavtal

Vägledningen beskriver vilka konkurrensregler som gäller för olika typer av distributionsavtal, främst leverans- och återförsäljaravtal men även franchiseavtal. Syftet med vägledningen är att förklara vad leverantörer och återförsäljare bör tänka på när de ingår avtal om köp eller försäljning av en vara eller tjänst – vilka avtalsvillkor är tillåtna och vilka bör undvikas?

De flesta företag samarbetar med andra företag om köp eller försäljning av varor och tjänster genom olika typer av distributionsavtal. Avtal mellan företag som är verksamma på olika nivåer i en produktions- eller distributionskedja kallas inom konkurrensrätten för vertikala avtal.

När leverantörer och återförsäljare ingår avtal är det viktigt att känna till konkurrensreglerna. Oftast är distributionsavtal positiva för konkurrensen och därför tillåtna men det finns vissa fallgropar.

Konkurrensverket har tagit fram en vägledning för att hjälpa dig som företag att identifiera vilka avtalsvillkor som är tillåtna och vilka som du bör undvika.

Vägledningen gäller endast för distributionsavtal mellan företag som inte är konkurrenter. Samarbeten mellan konkurrenter är mer problematiska ur konkurrenssynpunkt.

Läs mer om avtal mellan företag som är konkurrenter (s.k. horisontella avtal)

Läs mer om vertikala avtal generellt

Användandet av vägledningen är helt anonymt och du lämnar inte några personliga uppgifter.

Vägledningen kan inte ersätta juridisk vägledning

En konkurrensrättslig bedömning är komplex och måste baseras på omständigheterna i varje enskilt fall. Denna vägledning ger svar på ett urval av de frågor som kan uppstå, men kan inte ersätta juridisk rådgivning.

Konkurrensverket ger inte vägledning eller förhandsbesked i frågor som rör specifika fall.

Starta vägledningen om distributionsavtal

Relaterad information

Senast uppdaterad: