Undantag från förbudet mot avtal som begränsar konkurrensen

Här kan du läsa om under vilka förutsättningar ett samarbete mellan företag kan vara tillåtet trots att det begränsar konkurrensen.

Möjligheten att få ett individuellt undantag har den 1 juli 2004 ersatts av ett generellt, ständigt gällande undantag (legalundantag) från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag för samarbete som är övervägande positivt.

Företagen får på eget ansvar pröva om undantaget är tillämpligt på det egna avtalet eller förfarandet. Avtalet, beslutet eller beteendet är lagligt om företaget kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i undantagsregeln i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Vad händer med de gamla undantagen?

Före den 1 juli 2004 kunde Konkurrensverket bevilja undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, om de positiva effekterna av samarbetet övervägde de negativa.

Undantag som beviljades före den 1 juli 2004 fortsätter gälla till det datum som framgår av beslutet. Däremot finns det ingen möjlighet att förlänga beviljade undantag.

Om samhandelskriteriet är uppfyllt, det vill säga om avtalet eller förfarandet kan påverka handeln mellan EU:s medlemsstater, får den nationella rätten (konkurrenslagen) inte tillämpas på ett sätt som strider mot artikel 101 och 102 i EUF-fördraget. Ett undantagsbeslut som inte är förenligt med artikel 101 och 102 gäller inte och saknar alltså rättslig verkan.

Ständigt gällande undantag

Möjligheten att få individuella undantag ersattes den 1 juli 2004 av ett generellt, ständigt gällande undantag (legalundantag) från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.

Avtalet, beslutet eller beteendet är lagligt om företaget kan visa att det uppfyller de villkor som fastställs i 2 kap. 2 § konkurrenslagen.

Företaget bedömer själva om avtalet eller beteendet uppfyller de villkor som fastställts i lagen.

Förutsättningar för undantag

Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett undantag ska beviljas. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande. Konsumenterna ska också få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet.

Dessutom får samarbetet inte begränsa konkurrensen mer än vad som är nödvändigt för att uppnå de positiva effekterna. Konkurrensen får inte heller sättas ur spel för en väsentlig del av de produkter som samarbetet avser.

När det gäller det första villkoret kan exempelvis ett specialiseringsavtal eller ett avtal om forskning och utveckling förbättra produktionen genom att leda till minskade produktionskostnader eller ökad produktivitet.

Positiva effekter för konsumenterna kan vara lägre priser, bättre service eller nya, förbättrade produkter.

Gruppundantag

I 2 kap. 3 § konkurrenslagen finns det också sju specifika lagar om undantag för vissa grupper av avtal, så kallade gruppundantag.

Företagen får själva och på egen risk avgöra om avtalet omfattas av något gruppundantag eller inte. Även om avtalet inte omfattas av något gruppundantag är det inte uteslutet att det omfattas av legalundantaget i 2 kap. 3 § konkurrenslagen.

Gruppundantag finns för:

  • Avtal om viss taxisamverkan (2008:580)
  • Vertikala avtal (2008:581)
  • Specialiseringsavtal (2008:582)
  • Avtal om forskning och utveckling (2008:583)
  • Vertikala avtal inom motorfordonssektorn (2008:584)
  • Avtal inom försäkringssektorn (2008:585)
  • Avtal om tekniköverföring (2008:586)

På vår sida om lagar och förordningar kan du läsa mer om gruppundantagen.

Legalundantag

Till följd av bestämmelser i konkurrenslagen (2 kap. 4 § och 5 §) är visst samarbete inom jordbruks- och taxinäringarna undantaget från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete, så kallat legalundantag.

Vägledning

När företagen ska avgöra om avtalen strider mot konkurrensreglerna kan de ta hjälp av EU:s gruppundantagsförordningar och de svenska motsvarigheterna och kommissionens tillkännagivanden och riktlinjer om hur artikel 81:3 ska tillämpas  (193 kb). (Numera artikel 101:3 EUF-fördraget)

Syftet med riktlinjerna är att garantera att tillämpningen blir konsekvent och att ge företagen vägledning. Riktlinjerna är ett komplement till den vägledning som finns i kommissionens riktlinjer om olika typer av avtal, särskilt riktlinjerna om horisontella samarbetsavtal  (201 kb) och vertikala begränsningar  (256 kb).

Relaterad information