Särskilda undersökningar

När Konkurrensverket har fått en fullständig anmälan om en företagskoncentration har myndigheten 25 arbetsdagar att fatta beslut om koncentrationen ska lämnas utan åtgärd eller om en särskild undersökning ska inledas.

Om en part i koncentrationen lämnar förslag till åtagande förlängs tidsfristen till 35 arbetsdagar. Inom dessa tidsfrister får parterna eller andra medverkande i koncentrationen inte vidta någon åtgärd för att fullfölja den.

Om Konkurrensverket beslutar att genomföra en särskild undersökning ska Konkurrensverket inom tre månader väcka talan vid Patent- och marknadsdomstolen om ingripande mot koncentrationen. Tremånadersperioden kan förlängas av Patent- och marknadsdomstolen om parterna i företagskoncentrationen samtycker eller om det finns synnerliga skäl.

Få företagskoncentrationer stoppas

Det är ovanligt att Konkurrensverket yrkar förbud mot företagskoncentrationer. Ett ingripande får bara ske mot företagskoncentrationer som leder till väsentligt minskat konkurrenstryck eller till att konkurrensen helt sätts ur spel.

Koncentrationens eventuella negativa effekter på konkurrensen bedöms genom ett så kallat substanstest eller konkurrenstest. Det är en sammanvägd bedömning av hur koncentrationen påverkar konkurrensen på marknaden. Faktorer som prövas är exempelvis de berörda företagens marknadsställning och ekonomiska styrka, potentiell konkurrens och köparmakt samt andra företags möjligheter att komma in på marknaden.

Även andra åtgärder än förbud kan bli aktuella, till exempel att vissa delar av koncentrationen får genomföras men inte andra.

I samband med prövningen vid Konkurrensverket kan parterna göra frivilliga åtaganden om att ändra koncentrationen så att vi kan lämna den utan åtgärd. Konkurrensverket får förena dessa åtaganden med ett vite som kan dömas ut om parterna inte fullföljer dem.

Relaterad information

Senast uppdaterad: