Försäkran att en fusion inte förbjudits

Om parterna i en fusion har begärt det har Konkurrensverket tidigare utfärdat ett besked om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen och att någon prövning av fusionen inte pågår.

Beskedet har skickats till Finansinspektionen och Bolagsverket tillsammans med en ansökan från parterna om registrering av fusionen eller ett tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Sedan den 1 januari 2006 behövs inget sådant besked från Konkurrensverket.
Beskedet har ersatts med en försäkran från bolagens/föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer att

  • fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen eller rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer ((EG) 139/2004) och  
  • att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning.

Bolagen/föreningarna behöver inte kontakta Konkurrensverket innan försäkran skickas till Finansinspektionen eller Bolagsverket.